Započela realizacija projekta mreža "Brana"

Doboj, 01.06.2015 godine

Tokom 2014. BiH su pogodile prirodne nepogode koje su izazvale razorne poplave i klizišta uništavajući infrastrukturu, kuće i poslovne resurse u 78 opština Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta, izazivajući raseljavanje preko 60.000 građana. Odgovarajući na posljedice poplava u BiH, medjunarodni akteri kao i pojedinci i preduzeća osigurali su značajna sredstava kao pomoć gradjanima. Istovremeno, procesiranje pomoći prema ugroženim građanima i preduzećima, koja je odgovornost javnih institucija ide jako sporo i praćeno je raznim teškoćama.

Za potrebe projekta kreiraće se poseban web site koji će ponuditi sve aktuelne informacije u vezi sa identifikacijom projekata procesa obnove, stepena njihovog provodjenja, foto i video materijala, natpisa/slika iz medija, te prostor za online komunikaciju među pojedincima, organizacijama, donosiocima odluka (online forum), kao i interaktivnu mapu sa pregledom projekata obnove i njhovog statusa u svim ciljanim opštinama.

Na ovaj način, građani koji su pretrpjeli štete će biti uključeni, ali i donosioci odluka (građansko društvo, mediji, donatori, vlasti, predstavnici poslovnog sektora), kako bi se doprinjelo transparetnosti procesa obnove u najvećoj mogućoj mjeri, primarno držeći javnost informisanom i uključenom, a time redukujući prostor za informativne manipulacije i pronevjere sredstava. Centar za razvoj civilnog društva u BiH je partnerska organizacija koja čini mrežu "BRANA" i koja je zadužena za prikupljanje i analizu podtaka za općine/opštine Doboj Istok, Petrovo, Tešanj i Teslić.CRCDBIH-Doboj

Galerija

Kontakt

Adresa: Nemanjina 60 74000 Doboj
Adresa: 74207 Klokotnica bb Doboj Istok
Tel: +38735 720 135
Mob: +38761 644 622
E-mail:crcdbih@hotmail.com