Održana Javna rasprava: "Rezultati obnove šteta od posljedica poplava koje su zadesile općinu Doboj Istok tokom 2014. godine - predstavljanje projekta mreža "BRANA"


Doboj Istok, 13.11.2015. godine

Dana 13. novembra 2015. godine u sali Međunarodnog Foruma Solidarnosti – EMMAUS u Doboj Istoku, u sklopu projekta mreža BRANA, organizovana je Javna rasprava na temu „Rezultati obnove šteta od posljedica poplava koje su zadesile općinu Doboj Istok tokom 2014. godine - predstavljanje projekta mreža „BRANA”. Na javnoj raspravi su učestvovali građani, predstavnici lokalne uprave, predstavnici komisije za popis štete, predstavnici mjesnih zajednica, privrednici, predstavnici Javnih preduzeća i civilne zaštite, NVO itd.

Cilj Javne rasprave je bio da se građani informišu o štetama nastalim u poplavama iz 2014.-e godine na području općine Doboj Istok, o do sada dobijenoj pomoći i eventualnim mogućnostima za dobijanje pomoći za ugrožene u poplavama u budućnosti.

Na početku rasprave, koordinator projekta ispred Centra za razvoj civilnog društva u BiH, Esad Bećirović je predstavio projekat mreža „BRANA“ i upoznao sve prisutne o načinu na koji mreža djeluje na terenu i ulozi organizacija civilnog društva u njenom radu. Nakon toga su predstavljeni rezultati obnove putem međunarodnih donacija u općini Doboj Istok. Saradnik u projektu, Emina Bećirović je navela da se radi o 11 međunarodnih donacija, i to od strane EU-e, USAID-a, UNDP-a:
- Dodjela granta - firmama Škrebo d.o.o., Stolarija Škrebo d.o.o. i preduzeću Rial Šped d.o.o.
- Rekonstrukcija objekata – lokalni put ka Šikarcu, 4 lokalna vodovoda u Doboj Istoku, most u Stanić Rijeci i most u Lukavici Rijeci
- Opremanje JU OŠ Brijesnica
- Izgradnja kanala – otvorenog na putu ka Osnovnoj školi Klokotnica i odvodnog na lokalnom putu prema Niverku.
- Podrška za oporavak od poplava proizvođačima mlijeka u općini Doboj Istok.

Pri tome je naglašeno da je izvršen obilazak svakog objekta za koji su donirana sredstva. Obilasci su dokumentovani izjavom ovlaštenog lica i fotografijama sa čim su se prisutni upoznali kroz vizuelnu prezentaciju i na taj način informisali o iznosu i realizaciji doniranih sredstava.

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu općine Doboj Istok, Sulejman Delić je u okviru svog izlaganja predstavio dosadašnje aktivnosti lokalne vlasti u realizaciji donacija od strane domaćih institucija sa različitih nivoa vlasti, dao osvrt na rezultate obnove, ukazao na „treći red“ donacija koje su još u fazi realizacije i naglasio da je potrebno pridati značaj i drugim vidovima podrške, pored finansijske u postupku saniranja posljedica.

Zahvaljujući aktivnom učešću prisutnih, javna rasprava je otvorila mnoga pitanja, pomoću kojh se došlo do zajedničkih zaključaka i preporuka:
- Potrebno je ukazati na važnost doniranih sredstava u općini Doboj Istok za sanaciju šteta od poplava i klizišta, posebno kada su u pitanju objekti od javnog značaja,
- Jačati saradnju i razmjenu informacija svih učesnika u postupku dodjele i realizacije donacija, od opština do Mjesnih zajednica, kako bi se doprinijelo većoj transparentnosti u radu,
- Zahtijevati od nadležnih državnih institucija da se donacije za elementarne nepogode oslobode PDV-a,
- Preventivno djelovati kroz redovno održavanje i čišćenje odvodnih kanala/rijeka/potoka i izradom kvalitetnih projekata obnove od strane stručnjaka,
- Unaprijediti i poboljšati sistem informisanja građana u općini Doboj Istok – budući da ne postoji radio i TV stanica na području ove općine, otežan protok informacija je doveo do toga da su mnogi građani bili nedovoljno informisani o postupku sanacije, djelovanju lokalne vlasti, mogućnostima dobijanja eventulane pomoći ili donacije, rezultatima obnove...CRCDBIH-Doboj

Galerija

Kontakt

Adresa: Nemanjina 60 74000 Doboj
Adresa: 74207 Klokotnica bb Doboj Istok
Tel: +38735 720 135
Mob: +38761 644 622
E-mail:crcdbih@hotmail.com