Pristup pravdi - “Besplatna pravna pomoć za invalidna i nepokretna lica”

Mjesto implementacije projekta su sledeće općine: Doboj-istok, Doboj-jug, Gračanica i Srebrenik
Period realizacije: Oktobar 2011 - juni 2012 godine


Sveukupni cilj projekta?

Uspostavljanje kontinuirane službe pružanja besplatne pravne pomoći za invalidna i nepokretna lica na teritoriji općina Doboj-istok,Doboj-jug,Gračanica i Srebrenik. Besplatna pravna pomoć putem terenskih posjeta namijenjena je invalidnim i nepokretnim licima kojima je neophodna stručna savjetodavna i praktična pomoć u ostvarivanju prava u skladu sa relevantnim zakondodavstvom u Bosni i Hercegovini, a ne mogu je ostvariti zbog lošeg ekonomskog statusa, preko pravno stručnih lica.- advokata, kao i udaljenosti Kantonalnih Zavoda za besplatnu pravnu pomoć. Besplatna pravna pomoć uključuje besplatno pravno savjetovanje i mogućnost besplatnog pravnog zastupanja pred sudovima i organima uprave.


Rezultati projekta

- Pružene su usluge besplatne pravne pomoći za 60 korisnika,
- Izrađena baza podataka za invalidna i nepokretna lica za sve četiri općine,
- Promovirane su aktivnosti projekta i projektnih rezultata tokom čitave realizacije projekta,
- Izrađen je promotivni letak koji je štampan u 400 primjeraka,
- Prezentacijom pojekta članovi udruženja i šira javnost obaviještena je o konačnim rezultatima projekta

Projekat je finasijski podržan od strane UNDP-a.